KAYGI VE STRESLE NASIL BAŞ EDİLİR? KAYGI VE STRESİN OLUŞMASINA NE SEBEP OLUR? KAYGI BOZUKLUKLARI NELERDİR? KAYGI-STRES VE SPOR İLİŞKİSİ?

STRES


Ferdi Pamuk

IG: @ferdi_pamuk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store